Меню

Кравець Ірина Станіславівна

Кравець Ірина Станіславівна Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент
Email: zahist@udau.edu.ua

 

Базова вища освіта. Уманський ДПІ ім. П.Г. Тичини, 1992 р. спеціальність «Біологічний», кваліфікація «Вчитель біології і основ сільськогосподарської праці».

Диплом УВ №876970 від 23 червня 1992 року.

Наукова ступінь.  Канд. с.-г. наук, 06.01.04. – агрохімія, «Зміни в азотному фонді та баланс азоту чорнозему опідзоленого Правобережного Лісостепу України за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні».

 Диплом ДК №013472 від 13 лютого 2002 року

 

Вчене звання.  Доцент кафедри захисту і карантину рослин.

Атестат 12ДЦ №019553 від 03 липня 2008 року

 

Підвищення кваліфікації – Білоцерківський національний аграрний університет. Методологія викладання дисциплін «Карантин рослин» та «Методи випробування засобів захисту» для здобувачів вищої освіти навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК 00493712 / 0000360-17 від

31 березня 2017 року

Дисципліни, що викладає

Дисципліни

Освітній рівень

Спеціальність

Нормативні дисципліни

Основи карантину рослин

Бакалавр

202

Знезараження об’єктів регулювання

Магістр

202

Зоологія

Бакалавр

091

Карантин рослин

Бакалавр

201

 

 

 

Вибіркові дисципліни

Кліщі, нематоди

Бакалавр

202

Методи випробування засобів захисту рослин

Бакалавр

202

Родентологія

Бакалавр

202

Сільськогосподарська зоологія

Бакалавр

202

 

Навчальні посібники:

1.Яновський Ю.П. Інтегрований захист плодових культур: [навчальн. посібн. для студ. вищ. навч. закл.] /  [Яновський Ю.П., Кравець І.С., Крикунов І.В., Сухомуд О.Г., Мостовяк С.М., Мостовяк І.І.] за ред. Яновського Ю.П. – К., Фенікс, 2015. – 648 с. (Особовий внесок – 15%) (Гриф надано Уманським національним університетом садівництва, протокол № 2 від 27.11.2014 р.).

2. Захист рослин. Терміни і поняття: Навчальний посібник Ж.П. Шевченко, І.І. Мостов’як, І.В. Крикунов,  С.М. Мостов’як, О.Г. Сухомуд, І.С. Кравець, Д.М. Адаменко,  С.В. Суханов, Ю.П. Яновський, Л.І. Воєвода, О.О. Фоменко, Р.В. Чухрай,  О.В. Кравченко, О.Л. Лукянець та ін.; За ред. Ж.П. Шевченко і І.І. Мостов’яка – Умань.: Видавець «Сочинський М.М.», 2019. – 408 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях:

1. Крикунов І.В., Кравець І.С Біоекологічні особливості розвитку яблуневого плодового пильщика (Hoplocampa testudinea Klug.) у Правобережному Лісостепу // Зб. наук. праць УНУС. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2015. – Вип. 86. – С. 45-47. (Особовий внесок – 50%)

2. Крикунов І.В., Кравець І.С. Видовий склад рослиноїдних кліщів у промислових насадженнях яблуні Центрального Лісостепу України // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – Умань, 2015. – Вип. 88. – Ч. 1. – С. (Особовий внесок – 50%)

3. Крикунов І.В., Кравець І.С. Біоекологічні особливості розвитку білана жилкуватого (Aporia Crateegi L.) у  Правобережному Лісостепу України/ І.В. Крикунов,  І.С. Кравець// Зб. наук. праць Уманського НУС. – 2016. – Вип. 89. – С. 79 – 86. (Особовий внесок – 50%)

4. Кравець І.С. Видовий склад ентомофагів і акарифагів промислових насаджень яблуні в умовах Правобережного Лісостепу України / І.С. Кравець, С.В. Суханов, Д.М. Адаменко, І.В. Крикунов, О.Г. Сухомуд // Міжнародний науковий журнал. – 2016. – № 11. (Входить до наукометричних баз) (Особовий внесок – 20%)

5. Крикунов І.В., Адаменко Д.М., Сухомуд О.Г., Кравець І.С., Суханов С.В. Біологічні особливості розвитку і шкідливість зеленої яблуневої попелиці (Aphis pomi deg) в умовах промислових насаджень яблуні НВВ Уманського НУС «Агробіологія» Збірник наукових праць БДАУ, №1 (138) 2018, С.136–144. (Особовий внесок – 20%)

6. Кравець І.С. Біоекологічні особливості розвитку американського білого метелика (Hyphantria cunea Drury.) у Правобережному Лісостепу України// Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – Умань, 2015. – Вип. 87. – Ч. 1. – С. 125 – 131.

7. Кравець І.С. , Сухомуд О.Г., Адаменко Д.М., Крикунов І.В. Яблуневий квіткоїд та ефективність інсектицидів у захисті від нього у Правобережному Лісостепу України. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань.2019.Вип. 94. С.50‒60.

8. Адаменко Д.М., Сухомуд О.Г., Кравець І.С., Крикунов І.В. Урожайність буряку цукрового залежно від густоти насаджень та системи захисту від бурʼянів в умовах Правобережного Лісостепу України. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань.2019. Вип. 94. С.239‒249.

9. Сухомуд О.Г., Адаменко Д.М., Кравець І.С., Суханов С.В. Вплив застосування мікродобрив ТМ «АКТИВ ХАРВЕСТ» на ріст, розвиток і врожайність рослин кукурудзи. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань.2019.Вип. 94. С.156‒165.

10. Карпенко В.П., Сухомуд О.Г., Кравець І.С., Жиляк І.Д., Адаменко Д.М. Багаторічна пшениця – світовий досвід і перспективи вирощування.  Вісник Уманського НУС. Умань, 2019. № 1. С. 65–69. ( DOI: 10.31395/2310-0478-2019-1-65-69).

11. Карпенко В.П., Адаменко Д.М., Кравець І.С., Сухомуд О.Г. Біологічні особливості та продуктивність багаторічних злаків в умовах Правобережного Лісостепу України. Збірник наукових праць Уманського НУС. Умань, 2019. № 95  С. 7‒18 (DOI: 10.31395/2415-8240-2019-95-1-7-18).

12. Карпенко В.П., Кравець І.С., Адаменко Д.М., Сухомуд О.Г. Агроекологічні перспективи використання багаторічних злаків у світі та Україні. Вісник Черкаського університету, серія «Біологічні науки». Черкаси, 2019. № 2. С. 20-29. (DOI: 10.31651/2076-5835-2018-1-2019-2-20-29).

  

Методичні розробки:

1. Написання  й оформлення дипломної роботи студентами ОР "Магістр" за спеціальністю 202 "Захист і карантин рослин" кваліфікації "Дослідник із захисту рослин" (методичні рекомендації) / Яновський Ю. П., Карпенко В. П. Адаменко Д. М., Кравець І. С., Крикунов І. В., Суханов С. В., Сухомуд О. Г.,  Мостов’як С. М.,  Мостов’як І. І. .  Умань, 2017 . –  29 с.

2. Методичні рекомендації по вивченню дисципліни та виконанню контрольної роботи з дисципліни "Ентомологія " (методичні рекомендації) / Крикунов І.В.,  Адаменко Д. М., Кравець І. С.,  Суханов С. В., Сухомуд О. Г.,  .  Умань, 2019 . –  46 с.

3. Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики з «Ентомології» для студентів факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин, спеціальність – 201 “Агрономія”  ОКР “Бакалавр” [уклад.: Крикунов І.В.,  Адаменко Д. М., Кравець І. С.,  Суханов С. В., Сухомуд О. Г.]. Умань. Видавництво УНУС, 2018. 21 с.

4. «Знезараження об’єктів регулювання» Методичні вказівки до виконання лабораторних-практичних робіт студентами спеціальності: 202 «Захист і карантин рослин» ОС Магістр / Кравець І.С.  Умань, 2020 . –  30 с.

5. «Знезараження об’єктів регулювання» Методичні вказівки до виконання до виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання спеціальності: 202 «Захист і карантин рослин» ОС Магістр / Кравець І. С.  Умань, 2020 . –  12 с.


Профіль Google Академії


Самоаналіз Кравець І.С.

Самоаналіз відповідно до постанови 365 від 2021 р. Кравець І.С.


Матеріали

Свідоцтво про підвищення кваліфікації

Сертифікат про проходження курсу "Експерт з акредитації ОП"

Сертифікат Ізраїльского центру міжнародного співробітництва

Сертифікат про участь у міжнародній школі Казахського НАУ

Посвідчення щодо вільного володіння державною мовою

Сертифікат міжнародного семінару "Innovative irrigation and plant protection technologies for sustainable crop production and its impact on the Environment"