Меню

Про кафедру

Колектив кафедри захисту і карантину рослин

Ігор Володимирович Крикунов

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Створення кафедри захисту рослин в Уманському сільсько­господарському інституті (нині Уманський НУС) пов’язано з ім’ям Лопатіна Матвія Івановича, який був фундатором  кафедри захисту рослин (1929 р.). З 1930 по 1941 роки він був завідувачем створеної ним кафедри. За його ініціативою при кафедрі створюється кабінет-музей хвороб і шкідників сільськогосподарських культур та лабораторія мікрофотографії, яка давала можливість як викладачам, так і студентам, більш глибоко вивчати грибкові хвороби рослин. Невичерпна енергія, як науковця і педагога, за словами його сина Валентина Матвійовича, який теж обрав шлях фітопатолога науковця, працюючи все своє життя в інституті захисту рослин УААН, згуртовували навколо нього студентську молодь і таких же як він молодих викладачів. Упродовж 10 років він захищає кандидатську і докторську дисертацію, приділяючи багато часу вивченню кореневого раку та багатьох інших хвороб. Після відкриття аспірантури під його керівництвом здобувають наукові ступені низка його учнів. Кафедра набуває у вузі вагомості. За плідну діяльність М.І. Лопатін був нагороджений багатьма медалями.

Є фрагментарні дані про те, що кафедра функціонувала і в роки Великої Вітчизняної війни з обмеженою кількістю студентів і викладачів.

У післявоєнний період кафедру очолює доцент Григорович Олександр Фаустович, а з 1946 по 1952 рік - учасник бойових дій Великої Вітчизняної війни Пересипкін Володимир Федорович, який водночас обіймає посаду директора Уманського сільськогосподарського інституту. Пересипкін В.Ф., працюючи пізніше ректором Української сільськогосподарської академії (в той період він стає доктором сільськогосподарських наук, професором), певний період Міністром сільського господарства України), тривалий період завкафедри фітопатології, не поривав зв’язків з колективом кафедри захисту і карантину рослин (тоді захисту рослин) Уманського сільгоспінституту. Пам’ять про академіка Пересипкіна В.Ф. увіковічнено в Уманському НУС, йому відкрито пам’ятну дошку.

Упродовж 10 років (1952-1962) очолював кафедру доцент ентомолог Соболєв Олексій Семенович, перу якого належить практикум з ентомології. Починаючи з 1962 р. кафедру було доручено очолювати кандидату сільськогосподарських наук А.К. Ольховській-Бурковій. Вона вивчала такого маловідомого на той період шкідника як оленка волохата. Вивчивши в плодових насадженнях України видовий склад листокруток, успішно захищає докторську дисертацію в Молдові, на основі чого їй присвоюють науковий ступінь доктора біологічних наук. Кафедрою завідувала 28 років (1962-1990), працювала на кафедрі до 2004 р. За високий професіоналізм, за активну педагогічну діяльність у 1983 р. А.К. Ольховській-Бурковій присвоюють почесне звання Заслужений працівник вищої школи України. В цей період виходить з друку навчальний посібник «Інтегрований захист зернових культур від шкідників, хвороб та бур’янів» за редакцією А.К. Ольховської-Буркової та Ж.П. Шевченко.

З 1990р. по 2004 р. кафедру очолює кандидат біологічних наук, доцент Шевченко Жанна Петрівна (науковий керівник професор С.Є. Грушовий), відмінник аграрної освіти І ступеня, яку на початку 2000-х років обирають на посаду професора Уманського НУС. За сумлінну роботу її було нагороджено Грамотою Верховної Ради України, знаком «Дружба народів». В цей період виходить з друку за її редакцією навчальний посібник «Вірусні та мікоплазмові хвороби польових культур» у співавторстві викладачів кафедри захисту рослин з науковими співробітниками інституту вірусології та мікробіології, а також університету цукрових буряків УААН, Української сільгоспакадемії. У 1996 році виходить з друку «Вірусні та мікоплазмові хвороби зернових колосових культур». Шевченко Ж.П. опубліковано більше як 150 наукових статей, вона, як і інші викладачі кафедри, приймає участь у міжнародних конференціях по вивченню вірусних хвороб, активна громадська діячка (була заступником декана з виховної роботи, секретар парторганізації факультету, член народного ансамблю «Хлібодари» та ін.). У 1998 р. вона попередньо доповідала результати досліджень докторської дисертації. На сайті кафедри і університету багато її методичних розробок в тому числі «Ділова гра, як одна із форм активізації пізнавальної діяльності студентів із захисту рослин».

У 2004 році завідувачем кафедри стає доктор с.-г. наук Яновський Юрій Петрович (керівником був доктор наук (Українська сільськогосподарська  академія, професор Покозій Йосип Трохимович). Працюючи в Уманському НУС, Юрій Петрович отримує вчене звання професора. Плідно проводить широкомасштабні дослідження пов’язані з вивченням ефективності пестицидів проти шкідників плодових культур, веде величезну наукову робот у на основі госпдоговорів з зарубіжними фірмами, до них залучені багато викладачів кафедри. Має більше 200 наукових статей, патенти, авторські свідоцтва, буклети, інформаційні листки. Він є автором низки монографій співавтором навчальних посібників, інших видань. У 2015 році вийшов навчальний посібник за його редакцією «Інтегрований захист плодових культур». Приймає участь у роботі міжнародних симпозіумів, науково-практичних конференцій. Під його керівництвом готуються як кандидатські, так і докторські дисертації. Нагороджений срібною медаллю ВДНГ СРСР, почесними Грамотами Мінагрополітики України, отримав золоту медаль. Основною віхою є те, що в цей період в університеті акредитується напрям «захист рослин», почали готувати бакалаврів, спеціалістів і магістрів, сьогодні – бакалаврів і магістрів.

У 2008 році за пропозицією зав кафедри та за підтримки тоді декана факультету плодоовочівництва і лісівництва, доцента Мостов’яка Івана Івановича кафедру було перейменовано як «Кафедра захисту і карантину рослин», яка підпорядковується факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин, якого теж було перейменовано як «Факультет плодоовочівництва, екології та захисту рослин».

З кінця 2019 року завідувачем кафедри стає кандидат с.-г. наук, доцент кафедри захисту і карантину рослин Крикунов Ігор Володимирович.

Упродовж становлення кафедри у всі роки підготовка кадрів на кафедрі здійснювалась, як правило, через аспірантуру. На кафедрі було відкрито аспірантуру ще в довоєнні роки, коли її керівником був Лопатін М.І. В 1964 році за настирної діяльності доктора с.-г. наук, професора Серафима Євгеновича Грушового (працював на кафедрі у 1956-1966 рр.), за його пропозицією і обґрунтуванням в інститут було придбано електронний мікроскоп, який використовувався для вивчення вірусів рослин та з іншою метою, проте його демонтували з часом. В аспірантурі під його керівництвом навчалися Недвига О. Є. (вірусні хвороби квасолі), яка здобула невдовзі науковий ступінь кандидата с.-г. наук, та Шевченко Ж.П. (вірусні хвороби зернових колосових культур), яка здобула науковий ступінь кандидата біологічних наук, яких було залишено працювати на кафедрі.

 Пізніше на кафедрі була відкрита аспірантура з ентомології, керівником аспірантів була доктор наук, професор, зав кафедри А.К. Ольховська-Буркова. Успішно захистили кандидатські дисертації Меркушина А.С., Бородай О.Ю., Дудник Г.Ф., Мусатенко М.Я., Крикунов І.В., Рябченко М.О., який захистив пізніше (Ленінград, нині Санкт-Петербург) також  докторську дисертацію.

У 90 роки було відкрито аспірантуру з фітопатології. Навчалися при цьому в аспірантурі під керівництвом Шевченко Ж.П. Тараненко О.В., Загороднюк В.М., Мостов’як І.І., Сидоренко С.М. (Пізніше Мостов’як), Курка С.М. Досить успішно захистили дисертації Мостов’як І.І. (2002 р.), на основі результатів досліджень ефективності біологічного активних речовин проти вірусних хвороб пшениці озимої, Мостов’як С.М. на основі досліджень ефективності мікроелементів як хімічних імунізаторів проти фітофагів чорної смородини.

Сьогодні аспіранти з ентомології навчаються під керівництвом доктора с.-г. наук, професора Ю.П. Яновського як аспіранти очні та заочні. Навчалися в аспірантурі Фоменко О.О., Кузьміченко А.М., Слупіцька Ю.В., Мордух О.П.. Захистили дисертацію, готують її до захисту (Фоменко О.О. тощо).

Викладацький склад кафедри постійно поновлюється як тими, хто закінчував аспірантуру при кафедрі, так і тими, хто приходить з інших наукових чи навчальних закладів. В доповнення до названих вище співробітників, необхідно зазначити, що з 1946 по 1952 рік на кафедрі працювала Ландер Олена Григорівна, Клок Варвара Євдокимівна (1950-1983 рр.), вона провела величезну роботу по оснащенню занять з ентомології. Єлизавета Миколаївна Лук’янова, закінчила Московську Тімірязєвську академію (науковий керівник академік М.С. Дунін), кандидат сільськогосподарських наук, яка захистила дисертацію з питань, що стосувалися хвороб соняшника. В Умані вона поглиблено вивчала полістигноз сливи (працювала з 1952 по 1997 р.). Це високо ерудований, високоосвічений спеціаліст, педагог, який вміло доносив знання студентам, активна громадська діячка, керівник викладацько-педагогічного складу. З 1957 р. по 1997 р. почала викладати зоологію, а пізніше ентомологію, випускниця Дніпропетровського університету Валентина Іванівна Суша, яка захищає в цей період дисертацію під керівництвом професора Рекача О.І. (Одеський університет), темою якої був грушевий галовий кліщ, мало вивчений на той період. В.І. Суша була вимогливим викладачем, високоосвіченим біологом.

 З 1982 по 2001 р. на кафедрі читається охорона праці, яку викладала глибоко ерудований, захоплений своєю справою доцент Сінгур Любов Флорівна, а також Морозовський Сергій Євгенович.

Висококваліфікованим, шо глибоко був обізнаний з хімічним захистом рослин, який читав студентам, вимогливим до студентів викладачем був Ковальский Євген Петрович (1968-2005 рр.), науковим керівником якого була також професор А.К. Ольховська-Буркова. Його статті, що стосувалися видового складу шкідників бобових багаторічних трав, в наукових колах дуже цінились. Більше 20 років він працює помічником проректора факультету заочної освіти.

Взірцем працьовитості, педагогічного такту була старший викладач Віра Іванівна Германова (1964-2011 рр.), науковим керівником якої в аспірантурі була А.К. Ольховська-Буркова. Віра Іванівна постійно займалась поповненням колекцій шкідників, якими оснащувався музей з ентомології.

 Помічниками викладачів в навчально-науковому процесі були і залишаються лаборанти. В довоєнний період на кафедрі захисту рослин з 1933 року працювала Гринь Лідія Семенівна, у післявоєнний період (1944р.) вона  займала посаду старшого лаборанта. З 1946 р. по 1952 р. старшим лаборантом на кафедрі була Мусатова Людмила Павлівна. В ці роки на кафедрі працювала лаборантом Ніна Йосипівна Корчинаська, яка невдовзі стала старшим лаборантом. Посаду старшого лаборанта вона передає пізніше дочці Людмилі Павлівні Дуб (або Бородачук, Бойченко). Багато для оснащення кафедри зробила Варвара Євдокимівна Клок, яка в свій час працювала лаборантом, старший лаборант Поліна Кузьмівна Леонтьєва, Тетяну Григорівну Вовк (пізніше Діхтяр), називали «золоті руки» на кафедрі, вона також зробила великий вклад для оснащення кафедри. Глибоко знали хімію Ніоніла Семенівна Липівська та Міна Юхимівна Замаховська, які були висококваліфіковані в цій галузі знань. Пізніше працювали лаборанти, що займались науковими дослідженями – Муковоз Валентина, Коцелюк Наталія, Ачкасова Ольга. Наукові дослідження, які розроблялися на кафедрі на основі госпдоговорів (керівник Ж.П, Шевченко, в тому числі і з Міністерством сільського господарства і продовольства України), проводили наукові співробітники Кланя Григорій Олександрович та Сєдєльнікова (згодом Музика) Галина Олександрівна.

Сьогодні плідно працює на кафедрі лаборант Климюк Олена Сергіївна (з 1985 р.), яка приділяє багато уваги таким дисциплінам, як ентомологія, геобіологія тощо. Старшим лаборантом працювала Тараненко Оксана Василівна, яка працювала на кафедрі з 1990р. по 2017 р., вона була досить відповідальною в роботі, закінчила аспірантуру при кафедрі, має біля 18 наукових статей у співавторстві, зараз працює методистом в деканаті агрономії.

Кандидат с.-г. наук, доцент, а у 2008 році обрана вченою радою університету на посаду професора кафедри Уманського НУС, високоосвічений педагог-фітопатолог Недвига Ольга Євменівна (з 1967 р. по 2010 р.), науковим керівником був професор С.Є. Грушовий. Дослідження її були присвячені вивченню вірусних хвороб квасолі, багаторічних бобових трав, картоплі. Автор декількох навчальних посібників в тому числі «Словник термінів і понять з фітопатології», «Хвороби картоплі» та співавтор низки видань.

Вихованцем наукової школи професора А.К. Ольховської-Буркової є кандидат біологічних наук, доцент Михайло Якимович Мусатенко, який почав  працювати після аспірантури спочатку асистентом, а після захисту в Московській Тімірязівській академії дисертації доцентом з 1989 р. по 2015 р., прекрасний педагог, якого шанували і студенти і викладачі. Його об’єктом наукового вивчення була п’явиця червоногруда. Він активний громадський діяч, багато років член, профкому.

До наукової школи професора А.К. Ольховської-Буркової належить кандидат с.-г. наук, Крикунов Ігор Володимирович, викладач відповідальний та вимогливий. Активний громадський діяч, нині постійний помічник завідувача кафедри та помічник декана з наукової роботи, Закінчив докторантуру, працює над дисертацією, яка присвячена захисту саду від шкідників.

Після закінчення аспірантури (науковий керівник Ж.П, Шевченко), Мостов’як Іван Іванович був залишений працювати на кафедрі як фітопатолог. Невдовзі, враховуючи його організаторські здібності, вміння вирішувати самостійно проблеми, добре контактувати із студентами, йому запропонували бути заступником декана факультету плодоовочівництва і лісівництва, згодом, упродовж 5 років, він – декан факультету. А нині – проректор з навчальної роботи, перший проректор університету. Крім основної роботи, І.І. Мостов’як часто виїздить в господарства, консультуючи фермерів, тривалий час він працює в дорадчій службі, що функціонує при університеті, зокрема, при інституті післядипломної освіти. Доцент Мостов’як Світлана Миколаївна в аспірантурі навчалась під керівництвом Ж.П. Шевченко. Вона – ініціативна, працьовита, вимоглива, прищеплює ці ж риси своїм вихованцям. Після закінчення докторантури пише докторську дисертацію, працює над дослідженнями про фактори впливу на складові агроценозів. Кандидат с.-г. наук, доцент Ірина Станіславівна Кравець (науковий керівник доктор с.-г. наук, професор Г.М. Господаренко), активна, вимоглива, цілеспрямована, сьогодні навчається в докторантурі, працює над докторською дисертацією пов’язаною з захистом плодових насаджень від шкідників, працює з 2000 року, активний громадський діяч, активний профорг кафедри, секретар кафедри. Сухомуд Оксана Григорівна, доцент, канд. с.-г. наук, навчалась в аспірантурі під керівництвом професора Г.М. Господаренка. Зібрана, толерантна, багато працює, приділяє увагу науковій роботі, працюючи над вивченням шкідників і хвороб пшениці і інших зернових колосових, активна громадська діячка, працює з 2005 року. Вона вчений секретар засідання факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин, секретар державної екзаменаційної комісії.

Канд. біол. наук, доцент Суханов Святослав Всеволодович, закінчив Харківський державний університет очолював лабораторію шовковичного шовкопряда, працює на кафедрі з 2008 року, поглиблено вивчає шкідників саду, вимогливий до студентів. Канд. с.-г. наук, доцент Адаменко Дмитро Михайлович, який працює на кафедрі з 2011 року, матеріал доносить слухачам вміло, доступно. Як викладач – вимогливий, проте доброзичливий. Прийшов на кафедру з виробництва, має педагогічну освіту.

Під керівництвом всіх викладачів захистили і захищають дипломні роботи велика кількість студентів, раніше плодоовочевого, агрономічного факультетів, а зараз захисту рослин.

Після закінчення аспірантури Курка Сергій Миколайович (науковий керівник Шевченко Ж.П.), працював тривалий час асистентом (з 2006р. по …), завершує дисертаційну роботу по вивченню піренофорозу пшениці, яку він описав вперше в Правобережному Лісостепу України.

Канд. с.-г. наук Жмуденко Володимир Миколайович працював асистентом на кафедрі після закінчення аспірантури (науковий керівник доктор с.-г. наук, професор Копитко П.Г.). На кафедрі працювали асистентами канд. с.-г. наук Величко І.Г. (наук. керівник професор О.М. Геркіял), Коларьков Д.Ю. (наук. керівник професор Яновський Ю.П.). Анна Сергіївна Слонь (науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор І.І. Хоменко) працювала на кафедрі з 2009  по 2014 рік. Зарекомендувала себе як викладач, що глибоко знає дисципліни циклу захисту рослин, вона була активною громадською діячкою.

Науковим студентським гуртком вже багато років підряд здійснює керівництво доцент Ж.П. Шевченко, якій було доручено цю роботу ще в аспірантські роки. Під керівництвом викладачів студенти активно подають на конкурс виконані ними наукові роботи, пишуть статі в наукові збірники, його діяльність висвітлено на сайті кафедри та університету.

На кафедрі на сьогодні існує низка напрямків наукової роботи – зокрема розробляється тема «Вивчення біології шкідливих організмів плодових культур і вдосконалення інтегрованого захисту від них в умовах Лісостепу України», керівником якої є професор, доктор с.-г. наук Яновський Ю.П.. Вивченням видового складу хвороб зернових культур різної етіології і шкідників, біології їх розвитку і природних та інших факторів обмеження їх поширення займаються Шевченко Ж.П., Мостов’як І.І., Сухомуд О.Г, Мостов’як С.М. в основному їх аспіранти Чухрай Р.В. та Медвідь В.С., Кравченко О.В. та Чорноморець В.

Викладачі кафедри були і є рецензентами підручників, наукових статей, дають відзиви на автореферати, є учасниками міжнародних конференцій, а також опонентами при захисті дисертацій (Яновський Ю.П., Мостов’як І.І., Шевченко Ж.П. та ін.), є членами спеціалізованих рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій (Яновський Ю.П.). Кафедра досить часто призначалась провідною організацією для дисертантів. Крім того, викладачів кафедри часто запрошують з лекціями, виступами на виробничі конференції. Сьогодні це стосується професора Яновського Ю.П., доцентів Мостов’яка І.І., Мостов’як С.М. та інших викладачів.

На кафедрі вже стало традицією проводити Всеукраїнські наукові практичні конференції, організаторами яких є доцент Крикунов І.В., Мостов’як С.М., Мостов’як І.І., Адаменко Д.М. Приймають участь в цьому і інші викладачі Сухомуд О.Г., Кравець І.С., Шевченко Ж.П., Суханов С.В. Робота ця проводиться під очільництвом зав кафедри доцента Крикунова Ігора Володимировича.

В колектив кафедри влилась нещодавно молода когорта аспірантів, зокрема Кравченко Ольга Володимирівна, Чухрай Роман Васильович, Медвідь Віталій Сергійович, які працюють також і викладачами. Це ініціативні співробітники, їм вже зараз доручено ланки навчальної та громадської роботи, бути заступниками керівника наукового студентського гуртка, відповідати за висвітлення на сайті кафедри матеріалів кафедри, вони активні члени авторського колективу навчальних посібників, які готуються на кафедрі, дописувачі в газети та ін. За загальною редакцією Шевченко Ж.П. Та Мостов’яка І.І. підготовлено до видання «Тлумачний словник. Стратегія захисту рослин і біобезпеки в екоценотичних системах», за тією ж редакцією перевидається навчальний посібник «Вірусні, віроїдні та мікоплазмові хвороби рослин». Мостов’як С.М. та Шевченко Ж.П. підготовлено посібник «Природні та деякі антропічні фактори обмеження поширення та розвитку шкідливих організмів в агроценозах. За редакцією Шевченко Ж.П., Сухомуд О.Г. перевидається книга «Інтегрована система захисту зернових культур від шкідників, хвороб і бур’янів».

 

Викладачі кафедри викладають 38 дисциплін на трьох факультетах: плодоовочівництва, екології та захисту рослин,  агрономії,  лісового і садово-паркового господарства.

Останні новини

Всі новини