Меню

Крикунов Ігор Володимирович

Крикунов Ігор Володимирович Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Посада: завідувач кафедри
Email: zahist@udau.edu.ua

 

Крикунов Ігор Володимирович, завідувач кафедри 

Базова вища освіта. Уманський сільськогосподарський інститут ім. М. Горького, 1991 р., плодоовочівництво і виноградарство, вчений агроном.

Диплом з відзнакою ПВ №771855 від 27 грудня 1991 року.

 

Наукова ступінь.  Канд. с.– г. наук, 03.00.09 – ентомологія, «Еколого-біологічне обґрунтування захисту яблуні від основних лускокрилих шкідників в умовах правобережного Лісостепу України».

Диплом ДК №007778 від 27 червня 2000 року

 

Вчене звання.  Доцент кафедри захисту і карантину рослин.

Атестат ДЦ №006335 від 23 грудня 2002 року

 

Підвищення кваліфікації. 

Національний університет біоресурсів і природокористування України

ННІ неперервної освіти і туризму         

«Інноваційна спрямованість педагогічної освіти»

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС00493706/011448-20 

від 28 лютого 2020 року.

 

Дисципліни, що викладає

Дисципліни

Освітній рівень

Спеціальність

Нормативні дисципліни

Сільськогосподарська ентомологія

Бакалавр

201

Сільськогосподарська ентомологія

Бакалавр

202

Ентомологія

Бакалавр

203

Лісова ентомологія

Бакалавр

205

Лісова ентомологія

Бакалавр

206

Вступ до фаху

Бакалавр

202

Вибіркові дисципліни

Фітосанітарна експертиза

Доктор

 філософії

202

 

Навчальні посібники:

1.Яновський Ю.П. Інтегрований захист плодових культур: [навчальн. посібн. для студ. вищ. навч. закл.] /  [Яновський Ю.П., Кравець І.С., Крикунов І.В., Сухомуд О.Г., Мостовяк С.М., Мостовяк І.І.] за ред. Яновського Ю.П. – К., Фенікс, 2015. – 648 с. (Особовий внесок – 15%) (Гриф надано Уманським національним університетом садівництва, протокол № 2 від 27.11.2014 р.).

2. Захист рослин. Терміни і поняття: Навчальний посібник Ж.П. Шевченко, І.І. Мостов’як, І.В. Крикунов,  С.М. Мостов’як, О.Г. Сухомуд, І.С. Кравець, Д.М. Адаменко,  С.В. Суханов, Ю.П. Яновський, Л.І. Воєвода, О.О. Фоменко, Р.В. Чухрай,  О.В. Кравченко, О.Л. Лукянець та ін.; За ред. Ж.П. Шевченко і І.І. Мостов’яка – Умань.: Видавець «Сочинський М.М.», 2019. – 408 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях:

1. Крикунов І.В., Кравець І.С Біоекологічні особливості розвитку яблуневого плодового пильщика (Hoplocampa testudinea Klug.) у Правобережному Лісостепу // Зб. наук. праць УНУС. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2015. – Вип. 86. – С. 45-47. (Особовий внесок – 50%)

2. Крикунов І.В., Кравець І.С. Видовий склад рослиноїдних кліщів у промислових насадженнях яблуні Центрального Лісостепу України // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – Умань, 2015. – Вип. 88. – Ч. 1. – С. (Особовий внесок – 50%)

3. Крикунов І.В., Кравець І.С. Біоекологічні особливості розвитку білана жилкуватого (Aporia Crateegi L.) у  Правобережному Лісостепу України/ І.В. Крикунов,  І.С. Кравець// Зб. наук. праць Уманського НУС. – 2016. – Вип. 89. – С. 79 – 86. (Особовий внесок – 50%)

4. Кравець І.С. Видовий склад ентомофагів і акарифагів промислових насаджень яблуні в умовах Правобережного Лісостепу України / І.С. Кравець, С.В. Суханов, Д.М. Адаменко, І.В. Крикунов, О.Г. Сухомуд // Міжнародний науковий журнал. – 2016. – № 11. (Входить до наукометричних баз) (Особовий внесок – 20%)

5. Крикунов І.В., Адаменко Д.М., Сухомуд О.Г., Кравець І.С., Суханов С.В. Біологічні особливості розвитку і шкідливість зеленої яблуневої попелиці (Aphis pomi deg) в умовах промислових насаджень яблуні НВВ Уманського НУС

«Агробіологія» Збірник наукових праць БДАУ, №1 (138) 2018, С.136–144. (Особовий внесок – 20%)

6. Міжнародне видання: Ю. П. Яновський, С. В. Суханов, І. В. Крикунов, О. О. Фоменко. Ефективність сучасних інсектицидів у захисті яблуневих насаджень від кров’яної попелиці // Карантин і захист рослин . – №2 – 2021. – С.14-16.

7. Ю. П. Яновський, С. В. Суханов, І. В. Крикунов, О. О. Фоменко. Ефективність сучасних інсектицидів у захисті яблуневих насаджень від червоноголової попелиці // Міжвідомчий тематичний збірник Захист рослин. - № 66 – 2020 – С.120-124.

8. І. І. Мостов’як, Ж.П. Шевченко, Д. М. Адаменко, С. М. Мостов’як, І. В. Крикунов, І. С. Кравець, С. В. Суханов, О. О. Фоменко. Природоохоронні аспекти захисту у зернових культур від фітофагів – векторів вірусної та мікоплазмової інфекції на біоценотичних принципах в умовах центральної частини Лісостепу України // Вісник Уманського національного університету садівництва. – 2019. - № 1 – С. 103-111.

9. Адаменко Д.М., Сухомуд О.Г., Кравець І.С., Крикунов І.В. Урожайність буряку цукрового залежно від густоти насаджень та системи захисту від бурʼянів в умовах Правобережного Лісостепу України. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань.2019. Вип. 94. С.239‒249.

10. Кравець І.С. , Сухомуд О.Г., Адаменко Д.М., Крикунов І.В. Яблуневий квіткоїд та ефективність інсектицидів у захисті від нього у Правобережному Лісостепу України. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань.2019.Вип. 94. С.50‒60.

11. Яновський Ю.П., Суханов С.В., Крикунов І.В., Бандура Л.П., Фоменко О.О. Яблуневий галовий кліщ (Eriophyes mali Nal): особливості біології та заходи обмеження його шкідливості в яблуневих насадженнях України. // Карантин і захист рослин. 2021. №4 (267). С. 3 – 9.

12. Яновський  Ю.П., Суханов С.В., Крикунов І.В., Бандура Л.П., Фоменко О.О.      Грушевий галовий кліщ (Eriophyes pyri Pgst. ): особливості біології та заходи обмеження його шкідливості в грушевих насадженнях України. Карантин і захист рослин. 2022. №1 ( 268). С. 7– 12.

 

Матеріали конференцій:

1. Кравець І.С., Крикунов І.В. Уточнення біологічних особливостей каліфорнійської щитівки (Quadraspidiotus perniciosus Соmst.) в умовах Лісостепу України / Міжнародна науково-практична конференція «Досягнення і перспективи ентомологічних досліджень», присвячена 70-річчю кафедри ентомології ім. проф. М.П. Дядечка. – Київ, 20-23 травня 2014 р. (Особовий внесок – 50%)

2. Сухомуд О.Г. Стійкість рослин пшениці ярої до збудника борошнистої роси залежно від норм азотних добрив і застосування фунгіцидів/ О.Г. Сухомуд, І.В. Крикунов, І.С. Кравець, Д.М. Адаменко, С.В. Суханов / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічно безпечне, високопродуктивне використання ґрунту та застосування добрив» / Редкол.:В.П. Карпенко (відп. ред.) та ін. – Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2017. – С. 129–130. (Особовий внесок – 20%)

3. Сухомуд О.Г. Вплив різних норм азотних добрив на ураження рослин пшениці ярої бурою іржею / О.Г. Сухомуд, І.В. Крикунов, І.С. Кравець, Д.М. Адаменко, С.В. Суханов // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічно безпечне, високопродуктивне використання ґрунту та застосування добрив» / Редкол.:В.П. Карпенко (відп. ред.) та ін. – Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2017. – С 143–144 (Особовий внесок – 20%)

 

Методичні рекомендації:

1. Написання  й оформлення кваліфікаційної роботи студентами ОС "Магістр" за спеціальністю 202 "Захист і карантин рослин" кваліфікації "Дослідник із захисту рослин" (методичні рекомендації) / Яновський Ю. П., Карпенко В. П. Адаменко Д. М., Кравець І. С., Крикунов І. В., Суханов С. В., Мостов’як С. М.,  Мостов’як І. І. . Умань, 2020. – 29 с.

2. Методичні рекомендації по вивченню дисципліни та виконанню контрольної роботи з дисципліни "Ентомологія"  (методичні рекомендації) / Яновський Ю.П., Крикунов І.В., Суханов С. В., Адаменко Д. М.,  Воєвода Л.І., Чухрай Р.В., Кравченко О.В. Умань, 2022 . –  46 с.

3. Методичні рекомендації щодо проходження навчальних практик за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин» для студентів факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин, ОКР “Бакалавр” [уклад.: Мостов’як І.І., Крикунов І.В., Мостов’як С.М., Суханов С. В., Адаменко Д. М.,  Фоменко О.О.]. Умань. Видавництво УНУС, 2022. 20 с.

4. Навчально-методичний посібник «Ентомологія. Частина 1» для підготовки бакалаврів за спеціальностями 202 «Захисті карантин рослин» і 203 «Садівництво і виноградарство» / Крикунов І.В., Суханов С.В., Адаменко Д.М., Яновський Ю.П., Чухрай Р.В., Воєвода Л.І., Кравченко О.В. Умань, 2022 – 72 с.


Профіль Google Академії

Самоаналіз Крикунова І.В.

Матеріали


 Свідоцтво про підвищення кваліфікації

Посвідчення для роботи з пестицидами 

Сертифікат міжнародного семінару "Innovative irrigation and plant protection technologies for sustainable crop production and its impact on the Environment"