Меню

Суханов Святослав Всеволодович

Суханов Святослав Всеволодович Науковий ступінь: кандидат біологічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент
Email: zahist@udau.edu.ua

 

Базова вища освіта. Харківський державний університет, 1993 р., спеціальність «Біологія», кваліфікація "Біолог;  Викладач біології і хімії".

Диплом спеціаліста з відзнакою КЖ № 901754 від 5 липня 1993 року.

 

Наукова ступінь. Канд. біол. наук, 03.00.15-генетика, «Роль генотипу та температури у визначенні рівня неспецифічної стійкості і продуктивності шовковичного шовкопряда».

Диплом ДК №006153 від 15 березня 2000 року

 

Вчене звання.  Доцент кафедри захисту і карантину рослин.

Атестат 12ДЦ №038575 від 3 квітня 2014 року

 

Підвищення кваліфікації. Білоцерківський національний аграрний університет. Методологія викладання дисципліни «Біологічний захист рослин» для здобувачів вищої освіти навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК 00493712 / 000191-18 від

16 лютого 2018 р

Дисципліни, що викладає

Дисципліни

Освітній рівень

Спеціальність

Нормативні дисципліни

Технологія вирощування і використання організмів у біологічному захисті рослин

Магістр

202

Вибіркові дисципліни

Екологічно безпечні технології в захисті рослин

Доктор

філософії

202

Біологічний захист рослин

Бакалавр

203

Екологічний захист агроекосистем і агробіоценологія

Бакалавр

101

Загальна ентомологія

Бакалавр

202

Моніторинг шкідників сільськогосподарських культур

Бакалавр

202

Основи біологічного захисту рослин від шкідників

Бакалавр

202

Технологія вирощування і використання організмів у біологічному захисті рослин

Магістр

202

Фітосанітарний моніторинг шкідливих організмів сільськогосподарських культур

Доктор

 філософії

202

 

Навчальні посібники:

1.Яновський Ю.П. Інтегрований захист плодових культур: [навчальн. посібн. для студ. вищ. навч. закл.] /  [Яновський Ю.П., Кравець І.С., Крикунов І.В., Сухомуд О.Г., Мостовяк С.М., Мостовяк І.І.] за ред. Яновського Ю.П. – К., Фенікс, 2015. – 648 с. (Особовий внесок – 15%) (Гриф надано Уманським національним університетом садівництва, протокол № 2 від 27.11.2014 р.).

2. Захист рослин. Терміни і поняття: Навчальний посібник Ж.П. Шевченко, І.І. Мостов’як, І.В. Крикунов,  С.М. Мостов’як, О.Г. Сухомуд, І.С. Кравець, Д.М. Адаменко,  С.В. Суханов, Ю.П. Яновський, Л.І. Воєвода, О.О. Фоменко, Р.В. Чухрай,  О.В. Кравченко, О.Л. Лукянець та ін.; За ред. Ж.П. Шевченко і І.І. Мостов’яка – Умань.: Видавець «Сочинський М.М.», 2019. – 408 с.

 

 

Публікації у наукових фахових виданнях:

1. Яновський  Ю.П. Особливості  біології  й  шкідливості яблуневого квіткоїда та захист розсадника груші від нього в Лісостепу України / Ю. П. Яновський, С. В. Суханов, В. П. Гричанюк // Захист і карантин рослин: Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – К., 2014. – Вип. 60. – С. 258 – 265. (Особовий внесок – 33%)

2. Яновський Ю. П. Особливості  біології й шкідливості  гру-шевої листкової галиці  ( Dasyneura puri  Вouch. ) та захист від неї саджанців у розсаднику груші в Центральному Лісостепу України / Ю. П. Яновський, С. В. Суханов,  В. П. Гричанюк  // Карантин і захист рослин. – 2014. – № 10 – 11. –  С. 25–28.  (Особовий внесок – 33%)

3. Яновський Ю. П.  Особливості біології та шкідливості вічкової галиці (Thomasiniana oculiperda Ruвs.) і захист від неї саджанців яблуні в розсаднику в Лісостепу України / Ю. П. Яновський, С.В. Суханов, В. П. Гричанюк // Вісник Полтавської державної аграрної академії:наук. - вироб. фах. журнал. – Полтава, 2015. – №1-2. –  С. 36–41. (Особовий внесок – 33%)

4. Яновський Ю. П. Грушева листкова галиця та захист від неї саджанців у розсаднику груші в Центральному Лісостепу України / Ю. П. Яновський, С. В. Суханов, О. Г. Сухомуд, В. П. Гричанюк //Зб. наук. пр. Уманського  національного університету садівництва. – Умань, 2015. – Вип.87. – Ч.1: Агрономія. – С. 195–202. (Особовий внесок – 25%)

5. Яновський Ю.П.  Особливості біології оленки волохaтої (Epicometus Hirta Poda.) та заходи обмеження її шкідливості в промислових насадженнях суниці в зоні Лісостепу України / Ю. П. Яновський, С.В. Суханов, Л.П.Михайленко, Є.В.Чепернатий             // Вісник Полтавської державної аграрної академії:наук. - вироб. фах. журнал. – Полтава, 2015. – №1-2. –  С. 36–41. (Особовий внесок – 25%)

6. Яновський  Ю. П. Оленка волохaта – особливості біології  та шкідливості в промислових насадженнях суниці в Правобережному Лісостепу України  / Ю. П. Яновський, С.В. Суханов, Є.В. Чепернатий // Карантин і захист рослин. – 2014. –     № 9. – С. 11–14. (Особовий внесок – 33%)

7. Яновський Ю. П.  Препарат Форс 1,5G, г проти грунтових шкідників у промислових насадженнях суниці в Лісостепу України/ Ю. П. Яновський, С.В. Суханов, Є.В.  Чепернатий // Захист і карантин рослин: міжвід. темат. наук. зб. – К: Колобіг, 2014. – Вип. 60. – С. 543–553. (Особовий внесок – 33%)

8. Кравець І.С. Видовий склад ентомофагів і акарифагів промислових насаджень яблуні в умовах Правобережного Лісостепу України / І.С. Кравець, С.В. Суханов, Д.М. Адаменко, І.В. Крикунов, О.Г. Сухомуд // Міжнародний науковий журнал. – 2016. – № 11. (Входить до наукометричних баз) (Особовий внесок – 20%)

9. Крикунов І.В., Адаменко Д.М., Сухомуд О.Г., Кравець І.С., Суханов С.В. Біологічні особливості розвитку і шкідливість зеленої яблуневої попелиці (Aphis pomi deg) в умовах промислових насаджень яблуні НВВ Уманського НУС. «Агробіологія» Збірник наукових праць БДАУ, №1 (138) 2018, С.136–144. (Особовий внесок – 20%)


Профіль Google Академії

Самоаналіз Суханова С.В.

Самоаналіз відповідно до постанови 365 від 2021 р. Суханова С.В.


Матеріали

Сертифікат міжнародного семінару "Innovative irrigation and plant protection technologies for sustainable crop production and its impact on the Environment"