Меню

Яновський Юрій Петрович

Яновський Юрій Петрович Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання: професор
Посада: професор кафедри
Email: zahist@udau.edu.ua

 

Яновський Юрій Петрович

Базова вища освіта. Українська сільськогосподарська академія 1977 р., спеціальність «Захист рослин», кваліфікація «Вчений агроном».

Диплом Б-1 № 727236 від 30 квітня 1977 року.

 

Наукова ступінь. Доктор с.-г. наук, 16.00.10 – ентомологія,

«Агробіоценотичне обґрунтування інтегрованого захисту плодових розсадників від основних шкідників зерняткових культур Лісостепу України».

 Диплом ДД № 003323 від 14 січня 2004 року

 

Вчене звання.  Професор кафедри захисту і карантину рослин.

Атестат 12ПР №005947 від 23 грудня 2008 року

 

 

Підвищення кваліфікації. Білоцерківський національний аграрний університет. «Методологія викладання дисципліни «Агрофамакологія»  та «Інтегрований захист» для здобувачфів вищої освіти навчальних закладів ІІІ-IV рівнів   акредитації».

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК 00493712/0000943-18 від 19 жовтня 2018 р.

 

Дисципліни, що викладає

Дисципліни

Освітній рівень

Спеціальність

Нормативні дисципліни

Агрофармакологія

бакалавр

203

 

Навчальні посібники:

  1. Яновський Ю.П. Інтегрований захист плодових культур: [навчальн. посібн. для студ. вищ. навч. закл.] /  [Яновський Ю.П., Кравець І.С., Крикунов І.В., Сухомуд О.Г., Мостовяк С.М., Мостовяк І.І.] за ред. Яновського Ю.П. – К., Фенікс, 2015. – 648 с. (Особовий внесок – 15%) (Гриф надано Уманським національним університетом садівництва (протокол № 2 від 27.11.2014 р.).
  2. Яновський Ю.П.  Довідник із захисту плодових культур / Київ Фенікс, 2019. 472 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях:

1. Яновський  Ю.П. Особливості  біології  й  шкідливості яблуневого квіткоїда та захист розсадника груші від нього в Лісостепу України / Ю. П. Яновський, С. В. Суханов, В. П. Гричанюк // Захист і карантин рослин: Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – К., 2014. – Вип. 60. – С. 258 – 265. (Особовий внесок – 33%)

2. Яновський Ю. П. Особливості  біології й шкідливості  гру-шевої листкової галиці  ( Dasyneura puri  Вouch. ) та захист від неї саджанців у розсаднику груші в Центральному Лісостепу України / Ю. П. Яновський, С. В. Суханов,  В. П. Гричанюк  // Карантин і захист рослин. – 2014. – № 10 – 11. –  С. 25–28.  (Особовий внесок – 33%)

3. Яновський Ю. П. Особливості біології  й шкідливості  вічкової  галиці та захист від неї саджанців груші у розсаднику / Ю.П. Яновський, О.Г. Сухомуд, В. П.  Гричанюк // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2015. – №1 (47), т.1. – С. 124–131. (Особовий внесок – 33%)

4. Яновський Ю. П.  Особливості біології та шкідливості вічкової галиці (Thomasiniana oculiperda Ruвs.) і захист від неї саджанців яблуні в розсаднику в Лісостепу України / Ю. П. Яновський, С.В. Суханов, В. П. Гричанюк // Вісник Полтавської державної аграрної академії:наук. - вироб. фах. журнал. – Полтава, 2015. – №1-2. –  С. 36–41. (Особовий внесок – 33%)

5. Яновський Ю. П. Грушева листкова галиця та захист від неї саджанців у розсаднику груші в Центральному Лісостепу України / Ю. П. Яновський, С. В. Суханов, О. Г. Сухомуд, В. П. Гричанюк //Зб. наук. пр. Уманського  національного університету садівництва. – Умань, 2015. – Вип.87. – Ч.1: Агрономія. – С. 195–202. (Особовий внесок – 25%)

6. Яновський  Ю. П. Оленка волохaта – особливості біології  та шкідливості в промислових насадженнях суниці в Правобережному Лісостепу України  / Ю. П. Яновський, С.В. Суханов, Є.В. Чепернатий // Карантин і захист рослин. – 2014. –     № 9. – С. 11–14. (Особовий внесок – 33%)

7. Яновський Ю. П.  Препарат Форс 1,5G, г проти грунтових шкідників у промислових насадженнях суниці в Лісостепу України/ Ю. П. Яновський, С.В. Суханов, Є.В.  Чепернатий // Захист і карантин рослин: міжвід. темат. наук. зб. – К: Колобіг, 2014. – Вип. 60. – С. 543–553. (Особовий внесок – 33%)

8. Яновський Ю.П. Препарат Нупрід 600,ТН в системі захисту промислових насаджень суниці  від грунтових шкідників у Лісостепу України/ Ю.П.  Яновський, О.А. Балабак,  Л.П. Бандура,  К.П. Маслікова, Є.В. Чепернатий // Бюлетень інституту  сільського господарства   та  степової  зони  НААН України. – Дніпропетровськ, 2015.– № 9. – С. 53–57.  (Особовий внесок – 20%)

9. Яновський Ю.П. Особливості біології суничного кліща та захист промислових насаджень суниці / Ю.П.  Яновський, В.У.  Ящук,Є.В. Чепернатий //Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2015. – №1 (47),т.1. – С. 131–139. (Особовий внесок – 33%)

10. Яновський Ю.П.  Особливості біології оленки волохaтої (Epicometus Hirta Poda.) та заходи обмеження її шкідливості в промислових насадженнях суниці в зоні Лісостепу України / Ю. П. Яновський, С.В. Суханов, Л.П.Михайленко, Є.В.Чепернатий             // Вісник Полтавської державної аграрної академії:наук. - вироб. фах. журнал. – Полтава, 2015. – №1-2. –  С. 36–41. (Особовий внесок – 25%)

11. Яновський Ю.П. Видовий склад шкідників у промислових насадженнях суниці в Центральному Лісостепу України / Ю.П. Яновський, В.У. Ящук, Є.В. Чепернатий // Зб. наук. пр. Умансь-кого національного університету садівництва. – Умань, 2015. – Вип.87. –Ч.1: Агрономія.– С. 202–209. (Особовий внесок – 33%)

12. Яновский  Ю.П.  Вплив метеорологічних чинників на біологію сірого брунькового довгоносика (Sciaphobus squallidus Gyll.)  у розсаднику яблуні в ЦентральномуЛісостепу України /Ю. П. Яновський, О.П. Мордух // Карантин і захист рослин. – К., 2014. – Вип. 5. – С. 13 – 15. (Особовий внесок – 50%)

13. Яновский  Ю.П. Особливості біології брунькоїда  (Scia-phobus squallidus Gyll.) та захист від нього саджанців у розсаднику яблуні в Центральному Лісостепу  України  / Ю. П. Яновський, О.П. Мордух // Карантин і захист рослин. – К., 2014. – Вип. 12. – С. 6 – 8.

14. Яновський Ю.П. Біологічні особливості розвитку та шкідливість західного травневого хруща в промислових насадженнях суниці в Лісостепу України / Ю.П. Яновський, Л.П. Бандура, Л.П. Маслікова, Є.В. Чепернатий// Таврійський науковий вісник. – Вип. 94. – Ч. 3. – 2016. – С. 78–85. (Особовий внесок – 25%)

15. Яновський  Ю. П. Урожайність зелені руколи посівної і  шпинату городнього залежно від сорту в  Правобережному Лісостепу України  / Улянич О. І., Алексейчук О. М., Сорока Л. В., Прудкий Р. І. //Збірник праць Уманського національного уні-верситету садівництва. – 2015. – №87. – С. 36 –41. (Особовий внесок – 25%)

16. Яновський Ю. П.  Урожайність шпинату городнього залежно від сорту в Лісостепу України / Улянич О. І., Алексейчук О. М., Сорока Л. В., Прудкий Р.І. //Збірник праць Львівського національного  аграрного університету. – 2015. – №19. – С. 82–85. (Особовий внесок – 25%)

 

Публікації у наукових закордонних виданнях:

1. Яновский Ю. П.  Видовой  состав  вредителей  яблони  и  груши  в питомниках в Центральной  Лесостепи Украины/ Ю. П. Яновский, А. П.  Мордух, В. П. Гричанюк // Земледелие и защита растений. – Минск, 2015. – №4. – С. 67–71. (Особовий внесок – 33%)

2. Яновский Ю.П. Озимая совка и меры ограничения ее вредоносности в промышленных насаждениях клубники в Лесостепи Украины / Ю.П. Яновский,  Е.В. Чепернатый                  // Земледелие и защита растений. – Минск, 2015. – №4. – С. 64–67. (Особовий внесок – 50%)

 

 

Керівництво аспірантами та здобувачами:

Докторант:

1. Крикунов І.В.  «Агробіоценотичне обгрунтування захисту плодових насаджень від шкідливої акарифауни в Лісостепу України», 16.00.10-ентомологія

Аспіранти:

1. Чепернатий Євген Володимирович

«Основні шкідники суниці і регулювання їх чисельності в Лісостепу України», зі спеціальності 16.00.10-ентомологія, захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.376.01, 13 жовтня 2016 року

2. Гричанюк Володимир Петрович

«Галиці шкідники в розсадниках яблуні і груші та регулювання їх чисельності в Правобережному  Лісостепу України», зі спеціальності 16.00.10-ентомологія

захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.376.01, 9 березня 2017 року


Профіль Google Академії


Самоаналіз Яновського Ю.П.

Самоаналіз відповідно до постанови 365 від 2021 р. Яновського Ю.П.


Матеріали

Сертифікат міжнародного семінару "Innovative irrigation and plant protection technologies for sustainable crop production and its impact on the Environment"

Підвищення кваліфікації