Меню

Яновський Юрій Петрович

Яновський Юрій Петрович Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання: професор
Посада: професор кафедри
Email: zahist@udau.edu.ua

 

Яновський Юрій Петрович

Базова вища освіта. Українська сільськогосподарська академія 1977 р., спеціальність «Захист рослин», кваліфікація «Вчений агроном».

Диплом Б-1 № 727236 від 30 квітня 1977 року.

 

Наукова ступінь. Доктор с.-г. наук, 16.00.10 – ентомологія,

«Агробіоценотичне обґрунтування інтегрованого захисту плодових розсадників від основних шкідників зерняткових культур Лісостепу України».

 Диплом ДД № 003323 від 14 січня 2004 року

 

Вчене звання.  Професор кафедри захисту і карантину рослин.

Атестат 12ПР №005947 від 23 грудня 2008 року

 

 

Підвищення кваліфікації. Білоцерківський національний аграрний університет. «Методологія викладання дисципліни «Агрофамакологія»  та «Інтегрований захист» для здобувачфів вищої освіти навчальних закладів ІІІ-IV рівнів   акредитації».

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК 00493712/0000943-18 від 19 жовтня 2018 р.

 

Дисципліни, що викладає

Дисципліни

Освітній рівень

Спеціальність

Нормативні дисципліни

Агрофармакологія

бакалавр

203

 

Навчальні посібники:

  1. Яновський Ю.П. Інтегрований захист плодових культур: [навчальн. посібн. для студ. вищ. навч. закл.] /  [Яновський Ю.П., Кравець І.С., Крикунов І.В., Сухомуд О.Г., Мостовяк С.М., Мостовяк І.І.] за ред. Яновського Ю.П. – К., Фенікс, 2015. – 648 с. (Особовий внесок – 15%) (Гриф надано Уманським національним університетом садівництва (протокол № 2 від 27.11.2014 р.).
  2. Яновський Ю.П.  Довідник із захисту плодових культур / Київ Фенікс, 2019. 472 с.

 

Публікації у наукових фахових виданнях:

1. Яновський  Ю.П. Особливості  біології  й  шкідливості яблуневого квіткоїда та захист розсадника груші від нього в Лісостепу України / Ю. П. Яновський, С. В. Суханов, В. П. Гричанюк // Захист і карантин рослин: Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – К., 2014. – Вип. 60. – С. 258 – 265. (Особовий внесок – 33%)

2. Яновський Ю. П. Особливості  біології й шкідливості  гру-шевої листкової галиці  ( Dasyneura puri  Вouch. ) та захист від неї саджанців у розсаднику груші в Центральному Лісостепу України / Ю. П. Яновський, С. В. Суханов,  В. П. Гричанюк  // Карантин і захист рослин. – 2014. – № 10 – 11. –  С. 25–28.  (Особовий внесок – 33%)

3. Яновський Ю. П. Особливості біології  й шкідливості  вічкової  галиці та захист від неї саджанців груші у розсаднику / Ю.П. Яновський, О.Г. Сухомуд, В. П.  Гричанюк // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2015. – №1 (47), т.1. – С. 124–131. (Особовий внесок – 33%)

4. Яновський Ю. П.  Особливості біології та шкідливості вічкової галиці (Thomasiniana oculiperda Ruвs.) і захист від неї саджанців яблуні в розсаднику в Лісостепу України / Ю. П. Яновський, С.В. Суханов, В. П. Гричанюк // Вісник Полтавської державної аграрної академії:наук. - вироб. фах. журнал. – Полтава, 2015. – №1-2. –  С. 36–41. (Особовий внесок – 33%)

5. Яновський Ю. П. Грушева листкова галиця та захист від неї саджанців у розсаднику груші в Центральному Лісостепу України / Ю. П. Яновський, С. В. Суханов, О. Г. Сухомуд, В. П. Гричанюк //Зб. наук. пр. Уманського  національного університету садівництва. – Умань, 2015. – Вип.87. – Ч.1: Агрономія. – С. 195–202. (Особовий внесок – 25%)

6. Яновський  Ю. П. Оленка волохaта – особливості біології  та шкідливості в промислових насадженнях суниці в Правобережному Лісостепу України  / Ю. П. Яновський, С.В. Суханов, Є.В. Чепернатий // Карантин і захист рослин. – 2014. –     № 9. – С. 11–14. (Особовий внесок – 33%)

7. Яновський Ю. П.  Препарат Форс 1,5G, г проти грунтових шкідників у промислових насадженнях суниці в Лісостепу України/ Ю. П. Яновський, С.В. Суханов, Є.В.  Чепернатий // Захист і карантин рослин: міжвід. темат. наук. зб. – К: Колобіг, 2014. – Вип. 60. – С. 543–553. (Особовий внесок – 33%)

8. Яновський Ю.П. Препарат Нупрід 600,ТН в системі захисту промислових насаджень суниці  від грунтових шкідників у Лісостепу України/ Ю.П.  Яновський, О.А. Балабак,  Л.П. Бандура,  К.П. Маслікова, Є.В. Чепернатий // Бюлетень інституту  сільського господарства   та  степової  зони  НААН України. – Дніпропетровськ, 2015.– № 9. – С. 53–57.  (Особовий внесок – 20%)

9. Яновський Ю.П. Особливості біології суничного кліща та захист промислових насаджень суниці / Ю.П.  Яновський, В.У.  Ящук,Є.В. Чепернатий //Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2015. – №1 (47),т.1. – С. 131–139. (Особовий внесок – 33%)

10. Яновський Ю.П.  Особливості біології оленки волохaтої (Epicometus Hirta Poda.) та заходи обмеження її шкідливості в промислових насадженнях суниці в зоні Лісостепу України / Ю. П. Яновський, С.В. Суханов, Л.П.Михайленко, Є.В.Чепернатий             // Вісник Полтавської державної аграрної академії:наук. - вироб. фах. журнал. – Полтава, 2015. – №1-2. –  С. 36–41. (Особовий внесок – 25%)

11. Яновський Ю.П. Видовий склад шкідників у промислових насадженнях суниці в Центральному Лісостепу України / Ю.П. Яновський, В.У. Ящук, Є.В. Чепернатий // Зб. наук. пр. Умансь-кого національного університету садівництва. – Умань, 2015. – Вип.87. –Ч.1: Агрономія.– С. 202–209. (Особовий внесок – 33%)

12. Яновский  Ю.П.  Вплив метеорологічних чинників на біологію сірого брунькового довгоносика (Sciaphobus squallidus Gyll.)  у розсаднику яблуні в ЦентральномуЛісостепу України /Ю. П. Яновський, О.П. Мордух // Карантин і захист рослин. – К., 2014. – Вип. 5. – С. 13 – 15. (Особовий внесок – 50%)

13. Яновский  Ю.П. Особливості біології брунькоїда  (Scia-phobus squallidus Gyll.) та захист від нього саджанців у розсаднику яблуні в Центральному Лісостепу  України  / Ю. П. Яновський, О.П. Мордух // Карантин і захист рослин. – К., 2014. – Вип. 12. – С. 6 – 8.

14. Яновський Ю.П. Біологічні особливості розвитку та шкідливість західного травневого хруща в промислових насадженнях суниці в Лісостепу України / Ю.П. Яновський, Л.П. Бандура, Л.П. Маслікова, Є.В. Чепернатий// Таврійський науковий вісник. – Вип. 94. – Ч. 3. – 2016. – С. 78–85. (Особовий внесок – 25%)

15. Яновський  Ю. П. Урожайність зелені руколи посівної і  шпинату городнього залежно від сорту в  Правобережному Лісостепу України  / Улянич О. І., Алексейчук О. М., Сорока Л. В., Прудкий Р. І. //Збірник праць Уманського національного уні-верситету садівництва. – 2015. – №87. – С. 36 –41. (Особовий внесок – 25%)

16. Яновський Ю. П.  Урожайність шпинату городнього залежно від сорту в Лісостепу України / Улянич О. І., Алексейчук О. М., Сорока Л. В., Прудкий Р.І. //Збірник праць Львівського національного  аграрного університету. – 2015. – №19. – С. 82–85. (Особовий внесок – 25%)

 

Публікації у наукових закордонних виданнях:

1. Яновский Ю. П.  Видовой  состав  вредителей  яблони  и  груши  в питомниках в Центральной  Лесостепи Украины/ Ю. П. Яновский, А. П.  Мордух, В. П. Гричанюк // Земледелие и защита растений. – Минск, 2015. – №4. – С. 67–71. (Особовий внесок – 33%)

2. Яновский Ю.П. Озимая совка и меры ограничения ее вредоносности в промышленных насаждениях клубники в Лесостепи Украины / Ю.П. Яновский,  Е.В. Чепернатый                  // Земледелие и защита растений. – Минск, 2015. – №4. – С. 64–67. (Особовий внесок – 50%)

 

 

Керівництво аспірантами та здобувачами:

Докторант:

1. Крикунов І.В.  «Агробіоценотичне обгрунтування захисту плодових насаджень від шкідливої акарифауни в Лісостепу України», 16.00.10-ентомологія

Аспіранти:

1. Чепернатий Євген Володимирович

«Основні шкідники суниці і регулювання їх чисельності в Лісостепу України», зі спеціальності 16.00.10-ентомологія, захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.376.01, 13 жовтня 2016 року

2. Гричанюк Володимир Петрович

«Галиці шкідники в розсадниках яблуні і груші та регулювання їх чисельності в Правобережному  Лісостепу України», зі спеціальності 16.00.10-ентомологія

захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.376.01, 9 березня 2017 року


Профіль Google Академії


Якісна характеристика Яновського Ю.П.